Orjaku külamaja kasutamise kord

Käesolev kord reguleerib Orjaku külamaja kasutamist väljaspool MTÜ Orjaku Külaseltsi korraldatavaid üritusi.

1.     Külamaja antakse rendilepinguga üürile era- või juriidilisele isikule vastavalt Orjaku külaseltsi juhatuse kinnitatud hinnakirjale (lisa 1).

2.     Külamaja rentimisel on eelisõigus ja soodushind külaseltsi liikmetel juhul, kui liige tegelikult ka ise maja kasutab, soodustused ei laiene kolmandatele isikutele. Samuti on eelisõigus maja kasutamiseks lepingulistel rentnikel lisaks rendilepingus toodud kasutuskordadele.  Kui liikme poolt soovitud ajal on maja juba broneeritud, ei ole võimalik liikmel samal ajal maja rendile saada ehk siis varasemat broneeringut ei tühistata.

3.     Külamaja ei anta rendile ürituste läbiviimiseks, mille eesmärk või sisu on eeldatavasti kõlblusvastane või vastuolus Eesti põhiseadusliku korra või seadustega.

4.     Külamaja ei anta rendile alaealistele ilma vastutava täiskasvanuta, kelleks võib olla kas lapsevanem või mõni muu vanem lähisugulane. Rendilepingule kirjutab alla täiskasvanu, kes vastutab maja heaperemeheliku kasutamise eest – ta peab kas viibima üritusel või omama ülevaadet seal toimuvast.

5.     Külamaja kasutamiseks sõlmitakse kasutajaga allkirjastatud kokkulepe, mis sisaldab ruumide kasutamise tingimusi, üleandmist ja vastuvõtmist – maja antakse omanikule tagasi samaheas olukorras, kui maja oli rentnikule kasutada andes (ruumid koristatud, mööbel paigas, nõud pestud, prügi äraviidud jne).

6.     MTÜ võib keelduda külamaja kasutusse andmisest neile isikutele, kelle korraldatud üritustel on rikutud vara või on olnud kasutajale muid pretensioone.

7.     Kõik eelpool loetletud punktid kehtivad ka külamaja terrassi kasutamisel ilma maja kasutamiseta.

 

 

 

Kinnitatud MTÜ Orjaku Külaseltsi juhatuse koosolekul  „21“ jaanuar 2013.a.