Kassari maastik


Tutvu maastikuarhitekt Kristiina Hellströmi koostatud  Kassari maastikuhoolduskavaga, mis valmis 2007. aasta suve alguseks koostöös Kassari Haridusseltsi, Orjaku Külaseltsi ja kohalike elanike, Käina valla ja Hiiumaa Keskkonnateenistusega.

Kassari maastikuhoolduskava hõlmab järgmisi teemasid:

• Kassari asustuse ja maastike kujunemine ajaloos
• Kassari maastiku väärtused, probleemid ja võimalused täna
• Mõisate hoonestus ja pargid
• Traditsiooniline taluarhitektuur ja taluaiad Kassaris
• Uued ehitised ja nende paigutamine maastikku
• Puisniitude, puiskarjamaade, kadastike jt niitude hooldus
• Vaated ja nende taastamine
• Väärtuslike maastikuelementide hooldus
• Maastikuhoolduse korraldamine ja rahastamine

"Maastikuhoolduskava lähtub eeldusest", kirjutab Kristiina Hellström, "et suur osa maaomanikke ja kohalikke elanikke hindab kõrgelt oma kodukandi maastikke ning on valmis neid hoidma ja hooldama vastavalt oma võimalustele. Hoolduskava ei määra ega piira maaomaniku tegutsemist tema omandi piirides, vaid osutab maastiku väärtustele ning võimalustele nende väärtuste hoidmiseks ja edasiarendamiseks. Lisaks pakub hoolduskava välja mitmeid ühiseid eesmärke, mida on võimalik saavutada vaid koostöös teiste maaomanike ja -kasutajatega."